Obchodní podmínky:

 

Instalace zařízení

1. Záruka na práci - montáž (instalaci) servisní práce je dle § 646 občanského zákoníku 6 měsíců. Montážní servis ručí za práci a případně dodaný materiál v rozsahu vypsaném na montážním listu.

Nákup na e-shopu - dodávka PC a jeného HW

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

3. Na základě zákona č. 367/2000 má nakupující právo na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží.

4. Nakupujícímu tím vyvstává nárok na vrácení částky za toto zboží zaplacené.

5. Vrácené zboží nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené, v případě multimediálních a audio nosičů (CD, MC, CD-ROM, Software) nesmí být porušen igelitový přebal.Vrácené zboží musí obsahovat, dodané originál doklady Faktura (paragon)záruční list a kopii dokladu o zaplacení tohoto zboží.

 

6. Ochrana osobních údajů:

Veškeré Vámi zadané osobní údaje slouží pouze pro vyřízení objednávky a nebudou předány třetím osobám. V případě vašeho zájmu budou vaše údaje smazány z naší databáze zákazníku mimo údajů podléhajících zvláštnímu zákonu o účetnictví 

Osobní údaje jsou chráněny před zveřejněním a použitím třetí osobou. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Zákony a předpisy: - zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

 

Reklamační řád:

Všeobecná ustanovení

1.) Tento reklamační řád upravuje vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při provádění záručních a pozáručních oprav.

2.) Reklamační řád se vztahuje na zboží a služby, zakoupené u firmy Martin Šrámek - SVK PC servis jejichž reklamace je v souladu s tímto reklamačním řádem.

3.)Základní podmínkou pro uplatnění reklamace je předložení originálu faktury o zaplacení zboží a dodacího listu, který slouží současně jako záruční doklad (u počítačů sestavených u nás je nutno dodat navíc montážní list).

4.) To, že byl zákazník seznámen s reklamačním řádem a záručními podmínkami stvrzuje zákazník podpisem dodacího listu.

5.) Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou smluvně ujednány jiné záruční podmínky.

Nárok na uplatnění záruky

6.) Kupující má právo uplatnit záruku jen na zboží, které vykazuje vady zboží, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.) Kupující je povinen zajistit prohlídku zboží co nejdříve po jeho převzetí,
a o případných zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího. Jestliže tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídce, jen když prokáže, že tyto vady mělo zboží již v době převzetí zboží.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle do sídla prodávajícího.

8.) U zboží typu software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou čitelnost instalačních médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků (fólií, pečetí, otevření obálky, apod.) se kupující stává oprávněným uživatelem softwarového produktu a akceptuje licenční ujednání výrobce software. Tento druh zboží již není možno vrátit prodávajícímu.

9.) Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) ztrátou dodacího listu, u počítačů smontovaných v Martin Šrámek - SVK PC servis, také výrobního - montážního listu.
b) vypršela-li u reklamovaného zboží dnem převzetí do opravy záruční doba.
c) porušením ochranných či záručních pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou.
d) mechanickým poškozením zboží.
e) elektrickým poškozením (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje).
f) poškozením zboží při přepravě (tyto škody je nutné řešit přímo s dopravcem).
g) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy kancelářskému prostředí.
h) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží.
i) pokud bylo zboží nebo jeho část poškozeno počítačovým virem.
j) pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu.
k) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami.
l) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
m) zapojením do elektrické sítě neodpovídající příslušné ČSN.
n) zboží bylo poškozeno živly.

10.) Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn nebo s přihlédnutím k okolnostem, za nichž byla smlouva uzavřena, musel vědět.

11.) Prodávající, ve smyslu platných zákonů, si vyhrazuje právo nahradit vadné a neopravitelné zboží za jiné, obdobné se srovnatelnými technickými parametry.

Délka záruky

12.) Prodávající, ve smyslu platných zákonů, poskytuje na zboží s výjimkou software, respektive instalace software, záruku 24 měsíců, na použité, repasované zboží BAZAR se vztahuje záruka 6 měsíců, není-li pro konkrétní případy stanovena záruka jiná.

13.) Konkrétní délka záruky v měsících je uvedena u každého zboží na dodacím listu, faktuře, popř. záručním listě.

14.) Plnění záruční doby začíná dnem vystavení faktury a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

15.) V případě výměny zboží za nové, dostane zákazník doklad (reklamační výdejku), kde je uvedeno nové výrobní číslo vyměněného zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a této reklamační výdejky.

16.) Na spotřební materiál (barvící pásky, tonery, tryskové hlavy, baterie atp.) je poskytována omezená záruka (pouze na funkční závady).

Ceník oprav

17.) Veškeré právem uplatněné záruční opravy jsou zdarma.

18.) V případě neoprávněné reklamace jsou zákazníkovi účtovány veškeré náklady spojené s testováním a opravou zboží ve výši nejméně 400,- Kč

19.) U mimo záručních oprav je účtována hodinová sazba ve výši 300,- Kč za každou započatou hodinu.

20.) Firma Martin Šrámek - SVK PC Servis, neručí za žádná data zákazníka. Je proto v jeho vlastním zájmu, aby si zajistil jejich pravidelné zálohování. Před předáním počítače (disku) do opravy, musí předem počítat s jejich případnou ztrátou.

Způsob provedení reklamace

21.) Jedná-li se o vadu odstranitelnou, existují následující možnosti řešení:
a) prodávající má povinnost bez zbytečného odkladu vadu odstranit.
b) Kupující může namísto odstranění vady požadovat výměnu věci, ale pouze za předpokladu, že věc nebyla ještě použita.
c) Prodávající může vždy místo odstranění vady vyměnit vadnou věc za věc bez vady (závisí to jen na rozhodnutí prodávajícího a kupující se nemůže takového vyřízení své reklamace právem domáhat).

22.) Jedná li se o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby mohla být věc řádně užívána jako věc bez vady, má kupující dvě možnosti:
a) uplatnit právo na výměnu věci,
b) odstoupit od smlouvy.

23.) Jedná-li se o vadu odstranitelnou ale kupující nemůže věc řádně užívat z důvodu, že se stejná závada opětovně vyskytla (alespoň po dvou předchozích opravách), nebo vyskytl se u věci postupně větší počet závad, má kupující stejná práva jako v bodě 22 (posouzení otázky většího počtu vad koupené věci závisí na okolnostech konkrétního případu. Vychází se však z toho, zda kupující nemůže pro větší počet odstranitelných vad poměrně dlouhý čas věc užívat).

24.) Reklamace se vyřizují výhradně v servisním středisku firmy Martin Šrámek - SVK PC Servis, nikoliv u zákazníka. Výjimku tvoří speciální obchodní případy a výrobky, u kterých je smluvně zajišťován servisní zásah v místě instalace zařízení.

25.) Veškeré informace o průběhu reklamačního řízení Vám sdělím na základě čísla zakázky.

26.) Reklamované zboží zaslané zákazníkem na náklady firmy Martin Šrámek - SVK PC Servis nebo na jinou adresu, než je adresa provozovny, (např. nádraží ČD atd.) nebude přijato, ale bude vráceno zpět na náklady zákazníka.

27.) Vyřízení reklamace se vztahuje pouze k popisu závady uvedeného zákazníkem. Servisní středisko bude zákazníkovi účtovat práci technika v případě, že popis závady bude nedostatečný nebo zavádějící. (testovány budou jen funkce uvedené v popisu závady). Popis musí obsahovat HW a SW konfiguraci, při které se závada projevila.

28.) Zjistí-li servisní technik, že příčinou problémů není reklamovaný výrobek (např. počítač), ale nekorektní instalace operačního systému nebo dalšího software (ovladače, obslužné programy apod.), případně budou data poškozena nekorektním chováním nějaké aplikace (např. hry), bude zákazníkovi účtována práce technika spojená s nápravou tohoto stavu dle ceníku.

29.) Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace, o způsobu vyřízení reklamace.

30.) Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou. V případě delších reklamací jako např. notebooky, Vás budeme neprodleně informovat o stavu reklamace.

Copyright © 2006 - 2011 Martin Šrámek - SVK-PCservis  www.SVK-PCservis.cz